Mecseknádasd
Önkormányzata
  • Vakbarát változat

Mecseknádasdi Gondozási Központ

 

Mecseknádasdi Gondozási Központ a település központjához közel helyezkedik el, mely több lépcsőben került felújításra és bővítésre. Az intézmény fenntartója a Mecseknádasd-Hidas Szociális Intézményfenntartó Társulás.

 

Az intézmény tevékenysége és működési területe kormányzati funkció szerint

 

Idősek Otthona

Napjainkban a generációs különbségek, az öregedéssel együtt járó fizikai, szellemi problémák számos családnak jelentenek nehézséget. Türelmet, kitartást, empátiát igénylő feladat az idősekről való fizikai és lelki gondoskodás, mely a család valamennyi tagját érinti, időst, fiatalt, gyermeket egyaránt. A fentiek is igazolják, hogy az idősek megfelelő színvonalú ellátására egyre intenzívebb igény jelentkezik.

Az intézmény lakói számára a teljes biztonság az egyik legfontosabb szempont melyet  állandó nővérügyelettel  biztosítunk.  Egészségük megőrzése és javítása, a betegek gyógyítása érdekében a  háziorvos áll a lakók rendelkezésére a helyszínen, mint az intézmény orvosa. Az egészségileg rászorulók 24 órás nővér vagy gondozói segítséget kapnak, rendszeres orvosi felügyeletben részesülnek. Akinek az állapota igényli, szakorvosi vizsgálatra, illetve ellátás céljából  kórházba szállítjuk. A munkánk során alapelv a prevenció, melynek célja a lakók állapotromlásának megelőzése, valamint az új keletű betegségek korai felismerése, melyet rendszeres szűrővizsgálatokkal és a lakók testi-lelki állapotának folyamatos figyelemmel kísérésével valósítunk meg.

A szinteket lépcsőház köti össze, de természetesen tágas, kerekesszékkel is könnyen használható lift is a gondozottak rendelkezésére áll. Az intézmény akadálymentesített. Az otthon által nyújtott ellátás, szolgáltatás valamennyi lakó számára azonos színvonalú. Egyéni igényeket – külön díj ellenében – csak abban az esetben áll módunkban teljesíteni, ha az nem zavarja az otthon lakóinak életét. Minden apartmanban található telefon, valamint nővérhívó ami a  biztonságot is szolgálja, hirtelen fellépő rosszullét esetén. Az otthon lakói teljes körű ellátásban részesülnek. Mosodánkban valamennyi textília mosása központilag történik. Napi ötszöri étkezést biztosítunk. Szükség esetén lehetőség van diétás étkezés igénybevételére.

 A nagy étkezőben zajlanak a rendszeres programjaink a mentálhigiénés munkatárs szervezésében. Az otthon épületét  körülvevő park és erdő a tavaszi, nyári és őszi időszakban a kikapcsolódni, pihenni vágyók rendelkezésére áll, a lakók bármikor szabadon elhagyhatják az intézményt a házirend előírásának betartása mellett. A szabadidő kellemes és hasznos eltöltése érdekében az otthon lakói aktívan bekapcsolódhatnak az intézmény mindennapi életébe. Részben az otthon működését segítő fizikai elfoglaltsággal, részben szórakoztató jellegű programokkal. Az otthon munkatársai rendszeresen szerveznek kirándulásokat, előadásokat, az ünnepeket műsorokkal és ünnepi étrenddel teszik kellemesebbé. Az otthonon belüli szolgáltatásokon túl gyógytornász, gyógymasszőr, fodrász és pedikűrös áll a lakók rendelkezésére térítés ellenében.

Jelentkezéskor az otthon  lakóival megállapodást kötünk, melyben rögzítjük a legfontosabb szempontokat. Amennyiben ideje és egészségi állapota lehetővé teszi, kérjük, személyesen is keresse fel otthonunkat.

 

Elhelyezés

Egy- és  kétágyas, előtérrel, vizesblokkal ellátott szobákban történik. Beköltözéskor lehetőség van saját bútorral történő berendezésre. Az egyszeri befizetési hozzájárulás összege elhelyezéstől függően:

Térítési díj: 5000 Ft / nap

 

Idősek nappali ellátása

A saját otthonukból bejáró, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni tartózkodására és gondozására szolgál. Az Idősek Klubja szolgáltatásának célja hasznos és tartalmas időtöltés biztosítása, az aktivitás megtartása, izoláció elkerülése, képességek és készségek szinten tartása a település időskorú lakossága számára. Társas kapcsolatok ápolásának segítése az egyéni és társadalmi hasznosság érzésének megtartása érdekében. Megszervezzük a klubtagok részére az egészségügyi alapellátáshoz, valamint a szakellátáshoz való hozzájutást. Az ellátottak háziorvosaival folyamatos kapcsolatot tartunk az általa felírt gyógyszert kiváltjuk és szükség szerint adagoljuk.  Szakrendelésekre időpontot egyeztetünk szükség esetén kíséretet biztosítunk. Napi rendszerességgel vérnyomást ellenőrzünk, szükség estén vércukrot mérünk.

Életvitelre és életvezetésre vonatkozó tanácsokat adunk. A hivatalos ügyek intézésébe segítséget nyújtunk. Napi háromszori étkezésre, társas kapcsolatokra és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére nyújtunk lehetőséget. A bejárók napközben együtt vannak a bentlakó részleg lakóival, egy társalgóban tartózkodnak, közös szabadidős foglalkoztatáson vesznek részt.

Az Idősek Klubja a szolgáltatást igénybe vevők számára biztosítja meleg ebédet, de igény esetén reggeli és uzsonna is igényelhető. Az ebédet a Mecseknádasd Önkormányzata által fenntartott főzőkonyhájáról szállítjuk, saját gépkocsival. Az ebéd kiadagolása és kiszolgálása a tálalókonyhánkban, elfogyasztása az ebédlőben történik.

Térítési díjat csak az igénybe vett étkezésekért kell fizetni az élelmezési napok figyelembe vételével. A térítési díjat a helyi önkormányzat rendeletben határozza meg.

 

Szociális  étkeztetés

A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodunk, akik azt – koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk  miatt,- önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az étkeztetés módja

Téritési díj Egyéni jövedelem

0-999 Ft/fő/ebéd

0-99 999 Ft 
1000 Ft/fő/ebéd 100 000-228 000 Ft

 

Házi segítségnyújtás

Saját otthonukban az életvitelükhöz szükséges mértékű segítségnyújtás azoknak az időskorúaknak, akik önmagukat ellátni nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. A gondozó az orvos előírásai szerint alapvető gondozási, ápolási feladatokat lát el. Az ellátás főleg - meleg étel biztosítása, - bevásárlás, - testi, személyi higiéné biztosítása, öltöztetés, - ágyazás, takarítás, mosás, fűtés, - orvoshoz kísérés, gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás, - hivatalos ügyek intézése, - külső kapcsolattartás segítése, - pszichés gondozás. A Gondozási Központ  6 településen szervezi és látja el a házi segítségnyújtást,  szakmai felügyeletet   biztosítva  a házi gondozás felett.

 Térítési díj: 0 Ft / óra

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott ellátás. Lényege: egy adó - vevő rendszer, melynek egyik része egy kicsi készülék, melyet a gondozott a testén (nyakában vagy karján  hord és szükség esetén egy gombnyomással riasztja a folyamatos munkarendben ügyelő gondozót,  ahol a riasztás ténye számítógépes monitoron hang és fényjelzéssel megjelenik.)

Ez a gondozási forma biztosítja az ellátott személy segélyhívása esetén a készenléti gondozónő helyszínen történő gyors megjelenését és a probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedés megtételét, ill. szükség esetén további egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pécsváradi Gondozási Központ II. sz. szakmai központjaként működik. (a domborzati viszonyok miatt) A  gondozók  száma településenként 2 fő, akik készenléti ügyeletben látják el a feladatot.

Térítési díj: 50 Ft / nap

 

Támogató Szolgálat

Cél

A fogyatékos személy saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Ellátottak köre

Rászorulónak minősül az a fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül.

A támogató szolgálat feladatai

Szállító szolgálat (1 fő segítő/ gépjárművezető),

Személyi segítés (1 fő gondozó),

Tanácsadás, információ nyújtás, ügyintézés (1 fő terápiás munkatárs)

Személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése, amely segítséget nyújt

Szállító szolgálat működtetése, amely segítséget nyújt

Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében áll a fogyatékkal élők szolgálatában. Kerekesszék szállítására is alkalmas Volkswagen típusú  busszal vállalunk egyéni igényekhez igazodó szállítást esetenként, illetve rendszeresen településen belül- és kívül egyaránt. Szükség esetén személyi segítő kíséretet is biztosítunk.

Tanácsadás információs szolgálat

A fogyatékkal élő személyeket érintő eseményekről szolgáltatásokról juttatásokról információt szolgáltat a rendelkezésre álló és folyamatosan frissített, bővített adatbázisból. Amennyiben nem áll módjában információt szolgáltatni úgy az ügyfél részére az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít. Szűkség szerint ügyintézést, tanácsadást végez pl: fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése

Térítési díj

Rászoruló részére:

Nem rászorult részére:

 

Letölthető anyagok

 

 

Elérhetőség

Intézményvezető: Farkasné Jakab Eszter
Telefonszám: +36 30 249 1734 
Székhely: 7695 Mecseknádasd, Rákóczi Ferenc utca 2-4.
e-mail: gondozasikozpont@mecseknadasd.hu
 

Telephelyek

Hidasi Idősek Klubja: 7696 Hidas, Kossuth L. u. 31.
Idősek Otthona: +36 30 768 7845
Támogató Szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés: +36 30 249 2180
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - Mecseknádasd, Ófalu, Óbánya: +36 30 249 0477
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - Hidas: +36 30 249 1319
Hidasi Idősek Klubja: +36 30 399 3793
 

Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

Mecseknádasdi Gondozási Központ adatlap 2023

Mecseknádasd-Hidas Szociális Intézményfenntartó Társulás adatlap 2023

 


 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

Családsegítő szolgáltatás

Szolgálatunk a szociális biztonsági rendszeren belül egy alapszolgáltatást nyújtó intézmény, amely a személyes gondoskodást nyújtó segítő és a szolgáltatást igénybevevő személy együttműködésén alapul. A családsegítő szolgáltatás célja, hogy a krízis helyzetben lévő, szociális vagy mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok képessé váljanak saját problémáik felismerésére, megfogalmazására, megoldások kidolgozására.

Miben tudunk segíteni a családsegítés keretén belül?

 

Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás célja a gyermekek családban történő egészséges testi-lelki-erkölcsi fejlődésének elősegítése.

Miben tudunk segíteni a gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül?

A családsegítők előre meghatározott időpontban ügyfélfogadásokat biztosítanak az ellátott településeken. Ezen kívül a segítők elérhetőek a mecseknádasdi irodában személyesen, illetve telefonon.

Az alábbi módon érhető el vagy tehető jelzés a szolgálat felé:

A családsegítők előre meghatározott időpontban ügyfélfogadásokat biztosítanak a településeken. Az ügyfélfogadások helyszínei és a családgondozók elérhetőségei minden településen a lakosság számára elérhetőek.

Fogadóórák rendje:

Farkasné Jakab Eszter családsegítő (Telefonszám: +36 30 249 0477)

Prizecski Zsuzsanna családsegítő (Telefonszám: +36 30 249 1319)

Szolgálatunk évente kétszer hatalmas segítséget jelentő adományt kap az ausztriai Hitzendorf közösségétől. Az érkező gyermekgondozási eszközöket, gyermekruhákat, játékokat a működési területünkön élő nehéz helyzetű családoknak, gyermekeknek és a helyi óvodáknak, iskoláknak továbbítjuk.

 

Elérhetőség

Cím: 7695 Mecseknádasd, Rákóczi Ferenc utca 2-4.

Telefonszám: +36 30 249 0477; +36 30 249 1319

E-mail cím: mncsgysz@gmail.com

 

Ha úgy érzi, hogy segítségére lehetünk, forduljon bizalommal Szolgálatunkhoz!

 


 

"Mecseknádasdi Integrált Mikrotérségi Alapfokú  Egészségügyi és Szociális Szogáltató Központ”

ELŐZMÉNYEK:

Mecseknádasd Önkormányzata a Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül az "Integrált mikro térségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok fejlesztése" tárgyú kétfordulós pályázati programban vett részt. A DDOP-3.1.3/A-2f-2009-0003 azonosítószámon regisztrált projektjavaslatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a 2010.02.22-én kelt támogató levele szerint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A Támogatási Szerződés aláírására 2010. május. 6-án került sor a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. pécsi irodájában.

A projekt címe: "Mecseknádasdi Integrált Mikrotérségi Alapfokú  Egészségügyi és Szociális Szogáltató Központ”

Összefoglaló a projektről:

A projekt keretében a mecseknádasdi Gondozási központ bővítése, infrastrukturális fejlesztése, állagmegóvása valósult meg. A pályázat benyújtásakor hosszú távú célunk volt az esélyek hozzáférésének növelése, a mikrotérségi ellátás versenyképességének és minőségének fokozása, a szakellátás egy részének, a fogyatékos személyek ellátási lehetőségeinek fejlesztése valamint az infrastrukturális és kapcsolódó szakmai fejlesztés eszközökkel való támogatása.


Kedvezményezett:
Mecseknádasd Önkormányzata 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1.

A projekt fejlesztési helyszínei:
7695 Mecseknádasd, Rákóczi Ferenc utca 2-4. 197/2 hrsz.

Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

A projekt elszámolható összköltsége:
231 570 088 Ft

Támogatás összege:
208 413 079 Ft

A projekt befejezési határideje:
2011.05.31.

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv
A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

 

 

Mecseknádasd Önkormányzata

7695 Mecseknádasd, Patak utca 2/1.

Adószám: 15331847-2-02

Email: mecseknadasd@mecseknadasd.hu

Telefon: +36 72 563 100