Mecseknádasd
Önkormányzata
  • Vakbarát változat

Tájékoztatás engedélyhez kötött hatósági eljárásokról

 

Tájékoztatás engedélyhez kötött hatósági eljárások intézéséről a veszélyhelyzet fennállása alatt

A veszélyhelyez alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V:8.) Korm. rendelet értelmében a jegyző hatáskörébe tartozó, azon államigazgatási ügyek esetében, amelyekben engedély kiadására kerül sor, az alábbiak szerint változik az ügyintézés menete 2020. május 18-tól:

 

I. A kérelmeket továbbra is a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon, a szükséges mellékletek csatolásával kell benyújtani elektronikusan a hatosag@mecseknadasd.hu e-mail címre.

 

II. A hatóság a bejelentés szerinti tevékenység végzését végzéssel megtiltja, ha

a) a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik e rendelet hatálya alá

b) az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll,

c) a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható,

d) a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy a b) pont szerinti feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy

e) a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

A végzést követően a jegyző hatósági engedélyezési eljárást folytat le.

 

III. 8 napnál rövidebb ügyintézés esetén

Amennyiben az engedélyeztetési eljárásban az engedély 8 napon belül kiadható, akkor a jegyző határozattal dönt az ügyben.

 

IV. 8 napnál hosszabb ügyintézés esetén

Amennyiben az engedélyeztetési eljárásban az engedély kiadása 8 napnál hosszabb időt vesz igénybe, akkor a kérelmezett tevékenység, a kérelem benyújtásáról szóló jegyzői értesítést követően gyakorolható.

 

V. Illeték és igazgatási szolgáltatási díj megfizetése

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy az igazgatási szolgáltatási díjnak az 50%-át kell megfizetni.
Elektronikus ügyintézés esetén az alapeljárás illetékét, illetve az igazgatási szolgáltatási díjat Mecseknádasd Önkormányzata hatósági eljárás illeték számlájára kell átutalni. Az átutalást igazoló bizonylatot, a kérelemhez csatolni kell. Számlaszám: 50800685-15583824

 

A rendelet hatálya alól kivett ügyek

1. Anyakönyvi engedélyezés

2. Határrendészeti engedélyezések

3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek

4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése

5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások

6. Vezetékjog engedélyezés

7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások

8. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek

9. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése

10. Földügyi és földforgalmi eljárások

11. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek

12. Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások

13. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások

14. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések

15. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások

16. Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások

17. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások

18. Köznevelési nyilvántartásbavételi és engedélyezési eljárások

 

 

Mecseknádasd Önkormányzata

7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1.

Adószám: 15331847-2-02

Email: mecseknadasd@mecseknadasd.hu

Telefon: +36 72 563 100