Mecseknádasd
Önkormányzata
  • Vakbarát változat

Pályázati felhívás - Civil szervezetek támogatása 2024

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2024.
 
Mecseknádasd Önkormányzata pályázatot hirdet Mecseknádasd község közigazgatási területén működő civil szervezetek: egyesületek, alapítványok támogatására.
1. A pályázati támogatásra fordítható keret: 1.900.000 Ft
A pályázati támogatásra fordítható keret Mecseknádasd Önkormányzat 2024. évi költségvetésének és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete alapján áll rendelkezésre.
 
2. A pályázat célja:
Mecseknádasd község területén működő civil szervezetek és költségvetési szervek közösség érdekében végzett szakmai programjainak, közcélú, a közösségfejlesztés érdekében végzett tevékenységének támogatása, a helyi civil szektor közéleti részvételének segítése.
 
3. Támogató megnevezése:
Mecseknádasd Önkormányzata (7695 Mecseknádasd, Patak u. 2/1.)
 
4. Pályázók köre:
4.1. A pályázaton részt vehetnek azon bírósági nyilvántartásba vett civil szervezetek, melyek:
a)  mecseknádasdi székhellyel, telephellyel vagy mecseknádasdi tagszervezettel rendelkeznek, továbbá a helyi lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást.
             b)  az éves beszámolójuk közzétételéről kötelezettségüknek megfelelően gondoskodtak;
c)  a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség nem áll fenn; lejárt köztartozással nem rendelkeznek.
 
4.2 A 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény 6. § (1) szerint nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban:
a)  aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b)  a kizárt közjogi tisztségviselő,
c)  az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d)  olyan egyesület vagy alapítvány illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a z egyesület vagy alapítvány ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
e)  az az egyesület, alapítvány, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége:
ea)       amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
eb)       amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
f)   akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. § alapján a honlapon közzétették.
 
4.3       Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a)  a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek nem megfelelő pályázatot nyújtott be, és a hiánypótlást az erre való felhívásra sem teljesítette,
             b)  aki a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
c)  a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
d)  jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
e)  jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
f)   nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §. (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
g)  aki az előző öt évben a támogató által biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályokban vagy támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el.
 
5. Támogatás igényelhető:
A szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai programok (rendezvények, képzések, konferenciák) lebonyolításának bizonylatokkal alátámasztható költségeire. A működés és személyi jellegű ráfordítások kizárólag bizonylattal igazolható költségeire.
 
6. A finanszírozás módja:
Az elnyert támogatási összeg előfinanszírozásban, a támogatási szerződésben rögzített fizetési határidő szerint kerül a kedvezményezett részére átutalásra. A támogatás vissza nem térítendő.
 
7. A pályázat kötelező tartalmi elemei:
  1. A pályázati adatlap (hiánytalanul kitöltve, cégszerűen aláírva) egy darab eredeti példányban, vagy elektronikus úton pdf formátumban e-mailben a mecseknadasd@mecseknadasd.hu e-mail címre
  2. NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
  3. a pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
  4. a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a támogatással kapcsolatos adataihoz a támogató szervezet, valamint a jogszabályokban meghatározott egyéb szervezetek ellenőrzés céljából hozzáférjenek,
  5. a pályázó megfelel az Áht. 50. §. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, a pályázó éves szinten maradéktalanul eleget tett a beszámoló közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének a pályázó lejárt köztartozással nem rendelkezik a pályázó nem rendelkezik Mecseknádasd Önkormányzatával szemben olyan elszámolási vagy visszafizetési kötelezettséggel, amelynek még nem tett eleget.
Hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül a megjelölt hiányosságokat pótolni kell, ennek elmaradása nem igazolható, és a mulasztás a pályázat elutasítását vonja maga után.
 
8. Kapcsolattartás és kommunikáció módja
A pályázati adatlapon a pályázó kiválasztja, hogy az értesítéseket levélben papíralapon, vagy e-mail formájában kívánja megkapni.
 
9. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége és feltételei:
A pályázat hiányossága esetén a pályázó a benyújtási határidőtől számított 5 napon belül felhívást kap a hiánypótlásra 5 napos határidő kitűzésével. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a pályázat elutasításra kerül.
 
10. A pályázatok elbírálása:
A támogatói döntést Mecseknádasd Önkormányzatának képviselő-testülete hozza meg, a Polgármester javaslata alapján.
 
11. A pályázat benyújtásának helye és módja:
A pályázatot szkennelve elektronikusan pdf formátumban (mecseknadasd@mecseknadasd.hu e-mail címre) vagy papíralapon (pályázati adatlap és mellékletei) 1 eredeti példányban kell benyújtani.
 
12. A benyújtás határideje: 2024. május 15.
A pályázatot ajánlott küldeményként postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani az alábbi címre:
Mecseknádasd Önkormányzata 7695 Mecseknádasd, Patak u. 2/1. Kérjük, a borítékra írják rá: „CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2024."
 
A pályázathoz szükséges adatlap és mellékletei a www.mecseknadasd.hu oldalon letölthetők.
 
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó szervezet a 2023. évben kapott önkormányzati működési támogatással, szerződés szerint, pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásával elszámolt.
 
 
Mellékletek: 
Pályázati adatlap
Nyilatkozat adatkezelésről
Áht-nyilatkozat
Nyilatkozat
Nyilatkozat
 
 
 
 

Mecseknádasd Önkormányzata

7695 Mecseknádasd, Patak utca 2/1.

Adószám: 15331847-2-02

Email: mecseknadasd@mecseknadasd.hu

Telefon: +36 72 563 100